REGULAMIN KURSU INTERNETOWEGO #BURZA MÓZGÓW

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Fundację Orange za pośrednictwem platformy Kursu Internetowego #Burza Mózgów dostępnej pod adresem www. burzamozgow.com     („Platforma”). 

Organizatorem Kursu Internetowego #Burza Mózgów jest Fundacją Orange z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, KRS 0000241397,  NIP 521-336-79-97, REGON 140280040

Kurs Internetowy #Burza Mózgów jest realizowany we współpracy z Partnerem projektu – Fundacją Automat, przy ścisłej współpracy z Lofi Robot Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku, która odpowiedzialna jest m.in. za działania związane z funkcjonowaniem Platformy oraz materiały merytoryczne udostępnione w ramach Kursu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Fundację Orange za pośrednictwem Platformy.

1.2. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień..

1.3. Zarejestrowanie się na Platformie i korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.4. Na potrzeby Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

1.4.1. Adres E-mail – adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika.

1.4.2. Dane Kontaktowe – następujące dane Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym – imię i nazwisko, adres e-mail, 

1.4.3. Formularz Rejestracyjny – formularz rejestracyjny służący do założenia Konta na Platformie, znajdujący się na stronie www.burzamozgow.com/rejestracja

1.4.5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.6. Konto – konto Użytkownika zawierające dane oraz wszelkie treści udostępnione przez Użytkownika na Platformie, umożliwiające korzystanie z Platformy.

1.4.7. Kurs – kurs Burza mózgów udostępniony na Platformie przez Fundację Orange, przeznaczony dla nauczycieli, edukatorów i trenerów.

1.4.8. Materiały – wszelkie materiały udostępnione na Platformie w ramach oferowanego przez Fundację Orange Kursu.

1.4.9. Strony – strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4.10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Fundację Orange na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Platformy.

1.4.11. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy za pośrednictwem Konta.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

2.1. Korzystanie z funkcjonalności Platformy możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu.

2.2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń w przedmiocie:

2.2.1. zapoznania się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień;

2.2.2. zgodności z prawdą wszelkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkich informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.

2.3. Z Platformy mogą jedynie korzystać osoby, które mają Konto Użytkownika.

2.4. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu do publikowanych przez siebie danych

oraz ich edytowania w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Konta (za

pośrednictwem odpowiedniego panelu technicznego).

2.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja Orange nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Użytkownika oraz ich prawdziwość

2.6. Kurs jest dostępny na Platformie nieodpłatnie. Platforma ma charakter niekomercyjny. 

2.7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa i zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Zgodnie z powyższym, Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

2.7.1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników;

2.7.2. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych;

2.7.3. niewykorzystywania Platformy – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

2.7.4. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

2.7.5. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Fundacji Orange oraz podmiotów z nią współpracujących;

2.7.6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

2.7.7. powstrzymywania się od umieszczania na Platformie oraz przekazywania za jej pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich i nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku;

2.7.8. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Platformy.

2.8. W przypadku, gdy Fundacja Orange stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, ma prawo usunąć jego Konto, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną z wezwaniem do zaniechania naruszeń –w terminie nie krótszym niż 7 dni (za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w procesie rejestracji).

2.9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Platformy jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Platformy bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także publikowania i dostarczania w ramach Platformy jakichkolwiek treści bezprawnych. Ponadto Fundacja Orange zastrzega sobie prawo do usuwania treści umieszczanych na Platformie przez Użytkownika (w całości lub w części), a nawet zablokowania jego dostępu do Platformy w przypadkach, gdy zamieszczane treści naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.

2.10. Kurs składa się z filmów, wykładów, prezentacji oraz innych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Fundację Orange.

2.11. Wśród materiałów mogą znajdować się też odesłania (hiperłącza) do materiałów (jak artykuły, filmy, prezentacje czy podcasty) publicznie dostępnych w Internecie. Decydując się na korzystanie z nich, Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad stron lub platform internetowych, w ramach których dany materiał jest udostępniany.

2.12. Każdy Użytkownik będzie miał możliwość uzyskania zaświadczenia Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl potwierdzającego ukończenie Kursu, jeżeli:

2.12.1. spełni wymagania niezbędne do zaliczenia Kursu:

2.12.2. uzyska minimum 80% zaliczenia testów sprawdzających wiedzę po każdym z modułów

2.12.3. przejdzie wszystkie moduły udostępnione w Kursie.

Zaświadczenie będzie wydawane na prośbę Użytkownika. W celu uzyskania zaświadczenia niezbędne będzie przekazanie przez Użytkownika takich danych jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Zaświadczenia nie będą wystawiane za pośrednictwem Platformy. Zasady wydawania zaświadczeń zostaną uregulowane odrębnie. 

3. WARUNKI ORGANIZACYJNE 

3.1. Użytkownikami Kursu mogą być nauczyciele, edukatorzy, trenerzy 

3.2. Nabór do edycji 2022/2023 rozpocznie się 18 listopada 2022 roku i potrwa do 18 grudnia 2022 roku do godziny 15.00. Organizator przewidział 1500 miejsc dla uczestników, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Decyduje data założenia Konta w systemie online. 

3.3. W ramach Kursu udostępniony będzie dla Użytkowników udział w webinarach organizowanych według harmonogramu. Harmonogram spotkań może ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od Organizatora. O każdorazowej zmianie terminu  Użytkownicy Kursu zostaną powiadomieni drogą mailową na adres podany przy rejestracji Konta. 

1. wtorek 10 stycznia 2023

2. czwartek 26 stycznia 2023

3. poniedziałek 13 lutego 2023

4. wtorek 28 lutego 2023

5. środa 15 marca 2023

6. czwartek 30 marca 2023

7. środa 12 kwietnia 2023

8. wtorek 25 kwietnia 2023

9. piątek 12 maja 2023

10. wtorek 30 maja 2023 

3.4. W ramach projektu #Burza mózgów Użytkownik ma możliwość zorganizowania warsztatów na temat sztucznej inteligencji w swojej placówce. Jednodniowe, stacjonarne warsztaty poprowadzi wykwalifikowany trener. Szczegółowa instrukcja opisująca w jaki sposób Użytkownik może zgłosić chęć udział  w warsztatach i zasady ich realizacji znajdują się na stronie Kursu w zakładce Warsztaty dla szkoły. 

4. WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie z Platformy wymaga posługiwania się przez Użytkownika komputerem lub urządzeniem mobilnym (jak tablet lub smartphone) połączonym z Internetem oraz dowolną przeglądarką internetową albo przeglądarką mobilną na systemy Android, iOS. Do uczestniczenia w ćwiczeniach prezentowanych w kursie wymagane są kamerka internetowa i mikrofon. 

5. ZAŁOŻENIE KONTA i ZAWARCIE UMOWY

5.1. Założenie Konta przez Użytkownika następuje zgodnie z poniższą procedurą:

5.1.1. rejestracja Użytkownika w Platformie polega na poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu, a także potwierdzeniu Adresu E-Mail poprzez kliknięcie w link aktywujący. Użytkownik otrzymuje link aktywujący na Adres E-Mail. Do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego konieczne jest podanie Danych Kontaktowych.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Platformy, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Fundacji Orange lub osób trzecich, w tym w szczególności dostawcy środowiska teleinformatycznego Platformy i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

6.2. Fundacja Orange udziela Użytkownikom licencji do przeglądania Materiałów. Użytkownik ma prawo pobrać do własnej przestrzeni dyskowej (dysk lokalny lub cloud) Materiały jedynie w przypadku, gdy Fundacja Orange przewidziała taką techniczną możliwość, umieszczając dedykowany przycisk „Pobierz” przy danych Materiałach.

6.3. Do korzystania z Materiałów udostępnionych na Platformie w ramach Kursu upoważniony jest wyłącznie Użytkownik, do którego przypisane jest dane Konto.

6.4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony, w tym dozwolony użytek edukacyjny na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik uprawniony jest wykorzystywania Materiałów w celach dydaktycznych w szczególności podczas prowadzonych przez siebie zajęć. W szczególności zabronione jest:

6.4.1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwolony zakres;

6.4.2. umieszczanie odesłań w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

6.4.3. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;

6.4.4. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

6.4.5. wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych 

6.4.6. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania;

6.4.7. pobierania Materiałów, z zastrzeżeniem pkt 5.2 Regulaminu.

6.5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Platformy.

6.6. Opisana wyżej licencja nie obejmuje materiałów (jak artykuły, filmy, prezentacje czy podcasty) publicznie dostępnych w Internecie, do których Fundacja Orange jedynie odsyła za pośrednictwem hiperłączy. Korzystanie z nich wymaga przestrzegania zasad dotyczących własności intelektualnej witryn, na których dane materiały zostały publicznie udostępnione.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach Platformy jest Fundacja Orange. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować́ się̨ poprzez e-mail ​dpofundacja@orange.com​ w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

7.2. Fundacja Orange przetwarza wyłącznie te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem.

7.3. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

  1. rejestracji Konta na Platformie
  2. realizacji Usług,
  3. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta,
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  5. rozpatrzenia reklamacji 
  6. tworzenia kopii i przechowywania danych.

7.4. Podanie danych osobowych dotyczących Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z określonych Usług.

7.5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych art. 6 ust. 1 lit f) RODO, którym jest m.in. ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami. 

7.6. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: Fundacja Automat 

7.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania Konta Użytkownika oraz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

7.8. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7.9. W każdej chwili Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7.10. Zakres przysługujących Użytkownikowi praw jest każdorazowo uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z któregokolwiek z praw określonych powyżej, należy skontaktować się z Administratorem. 

8. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

8.1. Umowa z Użytkownikiem na korzystanie z usług za pośrednictwem Platformy (usługi świadczone drogą elektroniczną) zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

8.2. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług oraz usunąć Konto. Wraz z usunięciem Konta, Użytkownik traci dostęp do wszelkich Materiałów i Kursu, a umowa ulega rozwiązaniu.

8.3 Usunięcie konta przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie maila z żądaniem usunięcia konta na adres kontakt@burzamozgow.com      

9. REKLAMACJE

9.1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Platformy.

9.2. Reklamacje mogą być w szczególności przesyłane w formie elektronicznej na Adres kontakt@burzamozgow.com prosimy o podanie w tytule wiadomości słowa: „reklamacja”. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

9.3. Fundacja Orange ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Fundacji Orange dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres wskazany w reklamacji.

9.4. Fundacja Orange zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Fundację Orange  będzie niemożliwe.

9.5. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Fundację Orange zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja Orange nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

10.2. Fundacja Orange nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od Fundacji Orange.

10.3. Fundacja Orange zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i dostępności materiałów, a także aby informacje zamieszczane w ramach Platformy były jak najwyższej jakości.

10.4. Fundacja Orange zastrzega prawo do okresowych przerw technicznych niezbędnych do usunięcia ewentualnych awarii. Fundacja Orange dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Platformy usług;

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Fundacja Orange zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie,  w szczególności w przypadku wystąpienia jakiekolwiek z ważnych powodów wskazanych poniżej:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa,
  2. zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Serwisu,
  3. zmiany warunków technicznych korzystania z usług określonych w Regulaminie.

11.2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie wskazanym przez Fundację Orange, jednak nie krótszym niż 2 tygodnie od chwili poinformowania o nim Użytkowników zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.

11.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na internetowej stronie internetowej Platformy i może być w każdej chwili bezpłatnie pobrany.

Regulamin aktualny na dzień 18 listopada 2022r.